ระบบอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
mdcu
เมื่อผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายฯ ถึงแก่กรรม

  1. เมื่อผู้อุทิศร่างกายฯ ถึงแก่กรรม ทายาทมีสิทธิ์ไม่มอบศพให้กับโรงพยาบาลได้โดยไม่ต้องแจ้งศูนย์รับร่างฯ โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย
  2. ติดต่อศูนย์รับร่างฯ โทร. 083 829 9917 (ตลอด 24 ขั่วโมง) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 256 4278, 02 256 4751, 02 256 4281 (เวลาราชการ)
  3. โรงพยาบาลจะรับร่างของผู้อุทิศร่างกายฯ ได้ ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานบันทึกประจำวันแจ้งการเสียชีวิตจากสถานีตำรวจ หรือใบมรณบัตรซึ่งออกให้โดยสำนักงานเขตแล้วเท่านั้น
  4. เอกสารที่ต้องเตรียมให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับร่างฯ มีดังนี้
    • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบร่าง 1 ฉบับ
    • สำเนาใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตาย (ลงนามสำเนาถูกต้อง) 3 ฉบับ

  5. ผู้อุทิศร่างกายฯ ที่อยู่ต่างจังหวัด ขอให้ญาตินำส่งโดยบรรจุใส่หีบเย็นหรือใช้ถุงน้ำแข็งอย่างน้อย 2 ถุง วางบนหน้าท้อง คลุมด้วยผ้าห่ม แล้วส่งที่ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภายใน 20 ชั่วโมง