ระบบอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
mdcu
เมื่อผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายฯ ถึงแก่กรรม

 1. เมื่อผู้อุทิศร่างกายฯ ถึงแก่กรรม ทายาทมีสิทธิ์ไม่มอบศพให้กับโรงพยาบาลได้โดยไม่ต้องแจ้งศูนย์รับร่างฯ โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย
 2. ติดต่อศูนย์รับร่างฯ โทร. 02 256 4281, 02 256 4737 (เวลาราชการ) หรือ โทร. 083 829 9917 (ตลอด 24 ขั่วโมง)
 3. โรงพยาบาลจะรับร่างของผู้อุทิศร่างกายฯ ได้ ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานบันทึกประจำวันแจ้งการเสียชีวิตจากสถานีตำรวจ หรือใบมรณบัตรซึ่งออกให้โดยสำนักงานเขตแล้วเท่านั้น
 4. เอกสารที่ต้องเตรียมให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับร่างฯ มีดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบร่าง 1 ฉบับ
  • สำเนาใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตาย (ลงนามสำเนาถูกต้อง) 3 ฉบับ

 5. โรงพยาบาลสามารถรับร่างผู้อุทิศร่างกายฯ ที่เสียชีวิตอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล คือ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร เท่านั้น หรือหากอยู่ใกล้โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์เครือข่ายรับร่างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ท่านสามารถนำส่งได้ที่
  • โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
  • โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
  • โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 6. ผู้อุทิศร่างกายฯ ที่อยู่ต่างจังหวัด ขอให้ญาตินำส่งโดยบรรจุใส่หีบเย็นหรือใช้ถุงน้ำแข็งอย่างน้อย 2 ถุง วางบนหน้าท้อง คลุมด้วยผ้าห่ม แล้วส่งที่ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภายใน 20 ชั่วโมง